پودر آلومینیوم آزمایشگاهی-پودر آلومینیوم خالص

ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان)
1پودر آلومینیوم4599%ایران250 گرمی55/000
2پودر آلومینیوم4599%ایران500 گرمی105/000
3پودر آلومینیوم4599%ایران1 کیلویی200/000
4پودر آلومینیوم6399%ایران250 گرمی50/000
5پودر آلومینیوم6399%ایران500 گرمی100/000
6پودر آلومینیوم6399%ایران1 کیلویی190/000
7پودر آلومینیوم10099%ايران250 گرمی45/000
8پودر آلومینیوم10099%ايران500 گرمی90/000
9پودر آلومینیوم10099%ايران1 کیلویی180/000
10فليک آلومينيوماکليلي99%ايران250 گرمي80/000
11فليک آلومينيوماکليلي99%ايران500 گرمي170/000
12فليک آلومينيوماکليلي99%ايران1 کيلويي325/000
پیگمنت قرمز (اخرا)
پودر روی آزمایشگاهی-پودر روی خالص
فهرست