پودر آلومینیوم آزمایشگاهی-پودر آلومینیوم خالص

ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان)
1پودر آلومینیوم4599%ایران250 گرمی70/000
2پودر آلومینیوم4599%ایران500 گرمی130/000
3پودر آلومینیوم4599%ایران1 کیلویی240/000
4پودر آلومینیوم6399%ایران250 گرمی65/000
5پودر آلومینیوم6399%ایران500 گرمی120/000
6پودر آلومینیوم6399%ایران1 کیلویی230/000
7پودر آلومینیوم10099%ايران250 گرمی60/000
8پودر آلومینیوم10099%ايران500 گرمی120/000
9پودر آلومینیوم10099%ايران1 کیلویی220/000
پیگمنت قرمز (اخرا)
پودر روی آزمایشگاهی-پودر روی خالص
فهرست