پودر آهن خالص آزمایشگاهی

ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان)
1پودر آهن احیا شده (اتمایز)10- (مش 1000)99%چین200 گرمی70/000
2پودر آهن احیا شده (اتمایز)10- (مش 1000)99%چین400 گرمی175/000
3پودر آهن احیا شده (اتمایز)10- (مش 1000)99%چین1 کیلویی250/000
4پودر آهن احیا شده (اتمایز)38-99%چین500 گرمی90/000
5پودر آهن احیا شده (اتمایز)38-99%چین1 کیلویی140/000
6پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین200 گرمی40/000
7پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین500 گرمی90/000
8پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین1 کیلویی140/000
Oops...
Slider with alias slider 1 not found.
پودر مس خالص آزمایشگاهی- پودر مس خالص
پودر برنز
فهرست