پودر آهن خالص آزمایشگاهی

ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان)
1پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین250 گرمی60/000
2پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین500 گرمی110/000
3پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین1 کیلویی180/000
4پودر آهن احیا شده (اتمایز)63-99%ایران250 گرمی55/000
5پودر آهن احیا شده (اتمایز)63-99%ایران500 گرمی100/000
6پودر آهن احیا شده (اتمایز)63-99%ایران1 کیلویی180/000
Oops...
Slider with alias slider 1 not found.
پودر مس خالص آزمایشگاهی- پودر مس خالص
پودر برنز
فهرست