پودر برنز آزمایشگاهی

ردیفشرح کالاسایزخلوصساخت واحد بسته بندیبهای واحد (تومان)
1پودر برنز
63-90-10ایران250 گرم210/000
2پودر برنز
63-90-10ایران500 گرم410/000
3پودر برنز
63-90-10ایران1 کیلو گرم800/000
4پودر برنز
100-90-10ایران250 گرم200/000
5پودر برنز
100-90-10ایران500 گرم390/000
6پودر برنز
100-90-10ایران1 کیلو گرم760/000
Oops...
Slider with alias slider 1 not found.
پيگمنت قرمز (سنتزی)
پودر ایلمنیت
فهرست