پودر روی آزمایشگاهی-پودر روی خالص

ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بهای واحد(تومان)
1پودر روی4-99.97%ایران250 گرمی70/000
2پودر روی4-99.97%ایران500 گرمی110/000
3پودر روی4-99.97%ایران1 کیلویی200/000
4پودر روی6-99.97%ایران250 گرمی70/000
5پودر روی6-99.97%ایران500 گرمی110/000
6پودر روی6-99.97%ایران1 کیلویی200/000
پودر آلومینیوم آزمایشگاهی-پودر آلومینیوم خالص
پودر مس خالص آزمایشگاهی- پودر مس خالص
فهرست