پودر روی آزمایشگاهی-پودر روی خالص

ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بهای واحد(تومان)
1پودر روی4-99%ایران250 گرمی60/000
2پودر روی4-99%ایران500 گرمی85/000
3پودر روی4-99%ایران1 کیلویی145/000
4پودر روی45-99%ایران250 گرمی50/000
5پودر روی45-99%ایران500 گرمی80/000
6پودر روی45-99%ایران1 کیلویی135/000
7پودر روی63-99%ایران250 گرمی40/000
8پودر روی63-99%ایران500 گرمی65/000
9پودر روی63-99%ایران1 کیلویی115/000
پودر آلومینیوم آزمایشگاهی-پودر آلومینیوم خالص
پودر مس خالص آزمایشگاهی- پودر مس خالص
فهرست