پودر مس خالص آزمایشگاهی- پودر مس خالص

ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان)
1پودر مس (اتمایز)4599%چین200 گرمی145/000
2پودر مس (اتمایز)4599%چین500 گرمی340/000
3پودر مس (اتمایز)4599%چین1 کیلویی600/000
4پودر مس (اتمایز)10099%ایران250 گرمی145/000
5پودر مس (اتمایز)10099%ایران500 گرمی340/000
6پودر مس (اتمایز)10099%ایران1 کیلویی600/000
پودر روی آزمایشگاهی-پودر روی خالص
پودر آهن خالص آزمایشگاهی
فهرست