پودر مس خالص آزمایشگاهی- پودر مس خالص

ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان)
1پودر مس (اتمایز)4599.9%ایران250 گرمی200/000
2پودر مس (اتمایز)4599.9%ایران500 گرمی360/000
3پودر مس (اتمایز)4599.9%ایران1 کیلویی700/000
4پودر مس (اتمایز)6399.9%ایران250 گرمی180/000
5پودر مس (اتمایز)6399.9%ایران500 گرمی330/000
6پودر مس (اتمایز)6399.9%ایران1 کیلویی680/000
7پودر مس (اتمایز)10099.9%ایران250 گرم170/000
8پودر مس (اتمایز)10099.9%ایران500 گرم320/000
9پودر مس (اتمایز)10099.9%ایران1 کیلو گرم650/000
پودر روی آزمایشگاهی-پودر روی خالص
پودر آهن خالص آزمایشگاهی
فهرست