پودر فلزات آزمایشگاهی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه کارها

پودر سرب آزمايشگاهي

commentبدون دیدگاه
ردیف شرح کالا سایز(میکرون) خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان) 1پودر سرب6399%ايران250 گرمي50/000 2پودر سرب6399%ايران500 گرمي85/000 3پودر سرب6399%ايران1 کيلويي140/000 Oops... Slider with alias slider 1 not found.
Read More
پودر قلع آزمايشگاهي

پودر قلع آزمايشگاهی

commentبدون دیدگاه
ردیف شرح کالا سایز(میکرون) خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان) پودر قلعپودر قلع6399%اندونزي250 گرمي370/000 پودر قلعپودر قلع6399%اندونزينيم کيلو550/000 پودر قلعپودر قلع6399%اندونزييک کيلو980/000 Oops... Slider with alias slider 1 not found.
Read More
پودر برنز

پودر برنز آزمایشگاهی

commentبدون دیدگاه
ردیفشرح کالاسایزخلوصساخت واحد بسته بندیبهای واحد (تومان) 1پودر برنز 63-90-10ایران250 گرم210/000 2پودر برنز 63-90-10ایران500 گرم410/000 3پودر برنز 63-90-10ایران1 کیلو گرم800/000 4پودر برنز 100-90-10ایران250 گرم200/000 5پودر برنز 100-90-10ایران500 گرم390/000 6پودر برنز 100-90-10ایران1 کیلو گرم760/000 Oops... Slider with alias slider 1 not…
Read More
پودر آلومینیوم خالص

پودر آلومینیوم آزمایشگاهی-پودر آلومینیوم خالص

commentبدون دیدگاه
ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان) 1پودر آلومینیوم4599%ایران250 گرمی70/000 2پودر آلومینیوم4599%ایران500 گرمی130/000 3پودر آلومینیوم4599%ایران1 کیلویی240/000 4پودر آلومینیوم6399%ایران250 گرمی65/000 5پودر آلومینیوم6399%ایران500 گرمی120/000 6پودر آلومینیوم6399%ایران1 کیلویی230/000 7پودر آلومینیوم10099%ايران250 گرمی60/000 8پودر آلومینیوم10099%ايران500 گرمی120/000 9پودر آلومینیوم10099%ايران1 کیلویی220/000
Read More
گرد روی خالص

پودر روی آزمایشگاهی-پودر روی خالص

commentبدون دیدگاه
ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بهای واحد(تومان) 1پودر روی4-99.97%ایران250 گرمی80/000 2پودر روی4-99.97%ایران500 گرمی130/000 3پودر روی4-99.97%ایران1 کیلویی240/000 4پودر روی6-99.97%ایران250 گرمی80/000 5پودر روی6-99.97%ایران500 گرمی130/000 6پودر روی6-99.97%ایران1 کیلویی240/000
Read More
پودر مس خالص

پودر مس خالص آزمایشگاهی- پودر مس خالص

commentبدون دیدگاه
ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان) 1پودر مس (اتمایز)4599.9%ایران250 گرمی200/000 2پودر مس (اتمایز)4599.9%ایران500 گرمی360/000 3پودر مس (اتمایز)4599.9%ایران1 کیلویی700/000 4پودر مس (اتمایز)6399.9%ایران250 گرمی180/000 5پودر مس (اتمایز)6399.9%ایران500 گرمی330/000 6پودر مس (اتمایز)6399.9%ایران1 کیلویی680/000 7پودر مس (اتمایز)10099.9%ایران250 گرم170/000 8پودر مس (اتمایز)10099.9%ایران500 گرم320/000 9پودر مس…
Read More
پودر آهن خالص

پودر آهن خالص آزمایشگاهی

commentبدون دیدگاه
ردیفشرح کالاسایز(میکرون)خلوصساختواحد بسته بندی بهای واحد(تومان) 1پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین250 گرمی55/000 2پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین500 گرمی100/000 3پودر آهن احیا شده (اتمایز)45-99%چین1 کیلویی170/000 4پودر آهن احیا شده (اتمایز)63-99%ایران250 گرمی45/000 5پودر آهن احیا شده (اتمایز)63-99%ایران500 گرمی90/000 6پودر آهن احیا شده…
Read More
فهرست